ἀπολογεῖσθαι
ἀπολογέομαι
 • Meaning: to speak in defence, defend oneself, give an account, answer for oneself, excuse oneself
 • Forms:
  • ἀπολογεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀπολογοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπολογουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἀπολογουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἀπολογούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀπελογήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπολογηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπολογήσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἀπελογεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπολογήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀπολογηθῆναι
ἀπολόγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a plea alleged in defence
  • the legal defence of an accused
 • Forms:
ἀπολογήματα
ἀπολογήσησθε
ἀπολογήσομαι
ἀπολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • defence, legal defence of someone accused
  • a plea, answer (for self)
  • excuse
  • clearing of self
 • Forms:
ἀπολογίᾳ
ἀπολογίαν
ἀπολογίας
ἀπολογιῶν
ἀπολογοῦμαι
ἀπολογούμεθα
ἀπολογουμένου
ἀπολογουμένων
ἀπόλοιντο
ἀπόλοιο
ἀπόλοιπα
ἀπόλοιπον
ἀπόλοιπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • open space, space left free
  • remaining over, left behind
 • Forms:
ἀπολοίπου
ἀπόλοισθε
ἀπόλοιτο
ἀπολόμενοι
ἀπολομένου
ἀπολομένους
ἀπολοῦνται
ἀπόλουσαι
ἀπολοῦσι, ἀπολοῦσιν
ἀπολούσωμαι
ἀπολούω
 • Active Meaning:
  • to wash off, wash fully, wash away
 • Middle Meaning:
  • to wash oneself, cleanse oneself
 • Forms:
  • ἀπελούσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπόλουσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀπολούσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing