ἀποφαίνεσθαι
ἀποφαίνω
 • Active Meaning:
  • to show by reasoning
  • to show forth, display
  • to produce, make known
 • Middle Meaning:
  • to declare an opinion
 • Forms:
  • ἀποφαίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀπεφήνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπέφηνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποφῆναι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποφηναμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
  • ἀποφήνῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀποφήνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἀποφέρει
ἀποφέρεσθαι
ἀποφερομέναις
ἀποφερομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to carry off, carry away
 • Root: ἀποφέρω
ἀποφέρουσιν
ἀποφέρω
 • Active Meaning:
  • to cause to move away
  • to carry away, bring away, bear away
  • to sustain
 • Middle Meaning:
  • to gain
 • Forms:
Present
 • ἀποφερομέναις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Fem
 • ἀποφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποφέρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποφέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἀπενεχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποίσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποίσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀποίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀπήνεγκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπενέγκαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπενέγκαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἀπενεγκάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀπήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπενέγκαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἀπενέγκας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀπενέγκασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀπένεγκε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀπήνεγκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • ἀπενηνεγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀπενηνεγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Neut
 • ἀπενηνεγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Masc
ἀποφεύγει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποφεύγω
ἀποφεύγοντας
ἀποφεύγω
 • Meaning:
  • to escape, escape from, flee away
  • to run away (because of fear)
  • to avoid, shun
 • Forms:
  • ἀποφεύγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποφεύγει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποφεύγοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀποφυγόντας Part: 2Aor Act Acc Plur Masc
  • ἀποφυγόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀποφεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀποφεύξεται
ἀποφῆναι
ἀποφηναμένων
ἀποφήνασθαι
ἀποφήνῃ
ἀποφθέγγεσθαι
ἀποφθέγγομαι
 • Meaning:
  • to utter, speak out, enunciate plainly, declare, speak forth, speak one's opinion plainly
  • to make a pronouncement like that of a soothsayer
  • to make a pronouncement
 • Forms:
  • ἀποφθέγγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀποφθεγγόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀποφθεγγομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἀπεφθέγξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀποφθέγξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἀποφθεγγόμενοι
ἀποφθεγγομένους
ἀπόφθεγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a terse pointed saying, an apophthegm, prophecy, hymn
  • a pronouncement, utterance
 • Forms:
ἀποφθέγματα
ἀποφθέγξονται
ἀποφορτίζομαι
 • Meaning: to unload, unlade, jettison
 • Forms:
  • ἀποφορτιζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ἀποφορτιζόμενον
ἀποφραγῆτε
ἀποφράσσω
 • Meaning:
  • to refuse
  • to block up, stop up, put a stop to
  • to put up an obstruction to block a function
 • Forms:
  • ἀποφραγῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἀπεφράγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπέφραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποφυγεῖν
ἀποφυγόντας
ἀποφυγόντες
ἀποφυσάω
 • Meaning: to blow away
 • Forms:
  • ἀποφυσώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἀποφυσώμενος