ἀπέδειξα
ἀπέδειξε, ἀπέδειξεν
ἀπεδείχθησαν
ἀπεδέξαντο
ἀπεδέξατο
ἀπεδεκάτιζον
ἀπέδετο
ἀπεδέχετο
ἀπεδέχθησαν
ἀπεδήμησε, ἀπεδήμησεν
ἀπεδήμουν
ἀπεδίδοσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποδίδωμι
ἀπεδίδου
ἀπεδίδουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποδίδωμι
ἀπεδίδρασκε, ἀπεδίδρασκεν
ἀπεδίωξας
ἀπεδόθη
ἀπεδόθησαν
ἀπεδοκίμασαν
ἀπεδοκίμασας
ἀπεδοκίμασε, ἀπεδοκίμασεν
ἀπεδοκιμάσθη
ἀπεδοκιμάσθησαν
ἀπέδομεν
ἀπέδοντο
ἀπέδοσθε
ἀπέδοτο
ἀπέδου
ἀπέδρα
ἀπέδραμε, ἀπέδραμεν
ἀπέδρας
ἀπέδρασα
ἀπέδρασαν
ἀπέδρων
ἀπεδύσαντο
ἀπεδύσατο
ἀπέδωκα
ἀπέδωκαν
ἀπέδωκας
ἀπέδωκε, ἀπέδωκεν