ἀπάγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγαγεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγάγῃ
ἀπαγάγοι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγαγόντες
ἀπαγάγωμεν
ἀπαγαγών
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγγεῖλαι, ἀπάγγειλαι
ἀπαγγείλαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to bring tiding, report
 • Root: ἀπαγγέλλω
ἀπαγγείλας
ἀπαγγείλασι, ἀπαγγείλασιν
ἀπαγγείλατε
ἀπαγγειλάτω
ἀπαγγείλῃ
ἀπαγγείλητε
ἀπάγγειλον
ἀπαγγείλω
ἀπαγγείλωμεν
ἀπαγγείλωσιν
ἀπαγγελεῖ
ἀπαγγελεῖς
ἀπαγγελήσονται
ἀπαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a report, act of communicating news
 • Forms:
ἀπαγγελίᾳ
ἀπαγγέλλει
ἀπαγγέλλειν
ἀπαγγέλλεις
ἀπαγγέλλομεν
ἀπαγγέλλον
ἀπαγγέλλοντας
ἀπαγγέλλοντες
ἀπαγγέλλοντι
ἀπαγγέλλοντος
ἀπαγγέλλουσα
ἀπαγγέλλουσιν
ἀπαγγέλλω
 • Meaning:
  • to bring tidings, report, bring news, bring word (again), declare, show (again), tell, announce forth
  • to explain (a mystery, riddle)
  • to interpret (a mystery, riddle)
  • to announce, make public proclamation
  • to inform
  • to communicate verbally
  • to proclaim (something) significant or noteworthy in public
  • to communicate verbally
 • Forms:
Present
 • ἀπαγγέλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀπαγγέλλωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀπαγγέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀπαγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀπαγγέλλον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀπαγγέλλοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀπαγγέλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀπαγγέλλοντι Part: Pres Act Dat Sing Neut
 • ἀπαγγέλλοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀπαγγέλλουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀπαγγέλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπαγγέλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀπήγγελλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀπήγγελλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀπαγγελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαγγελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπαγγελήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπαγγελοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀπαγγέλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀπαγγέλλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπαγγεῖλαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπάγγειλαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπαγγείλας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀπαγγείλασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • ἀπαγγείλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπαγγειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπαγγείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπαγγείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπάγγειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπαγγείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀπαγγείλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπαγγείλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπήγγειλα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπηγγείλαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπήγγειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπήγγειλας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπήγγειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀπήγγελκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀπηγγελκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
ἀπαγγέλλων
ἀπαγγέλλωσιν
ἀπαγγελοῦσι, ἀπαγγελοῦσιν
ἀπαγγέλω
ἄπαγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγει
ἀπάγειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to lead away, carry off
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπογλαυκόομαι
 • Meaning: to suffer from glaucoma of the eyes
ἀπάγξασθαι
ἀπάγομαι
ἀπαγομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to lead away, carry off
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Meaning: to lead away, carry off
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to lead away, carry off
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγορευτικός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: prohibitory
ἀπαγορευτικῶς
ἀπαγορεύω
 • Active Meaning:
  • to forbid, renounce, disown, give up
  • to refuse
 • Middle Meaning:
  • to refuse
 • Passive Meaning:
  • to be forbidden
  • to regard and treat as non-permissible for use (by someone)
 • Forms:
  • ἀπηγορευμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
  • ἀπεῖπον Verb: Aor Act Infin
ἀπάγουσα
ἀπάγχω
 • Active Meaning:
  • to strangle, throttle (someone, something)
 • Middle Meaning:
  • to hang oneself
 • Forms:
  • ἀπάγξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀπήγξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπάγχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀπάγω
 • Meaning: to lead away, take off, bring, carry off, carry away, put to death, take away
 • Forms:
Present
 • ἀπάγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἄπαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαγέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἀπάγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπαγομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἀπαγόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀπαγομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀπάγουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀπάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀπήγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπῆγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἀπάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀπάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀπάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀπαχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀπαχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀπάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπαγαγεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἀπαγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπαγάγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπαγάγοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀπαγαγόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀπαγάγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπαγαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀπαχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀπαχθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀπάχθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἀπήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπήγαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἀπηγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀπηγμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • ἀπῆκτο Verb: Pluperf Mid Ind 3rd Sing
ἀπαγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a leading away into captivity, imprisonment, carrying off to prison
 • Forms:
ἀπαγωγῇ
ἀπάγων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀπάγω