ἀντιταξάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀντιτάσσω
ἀντιτάξεται
ἀντιτάξομαι
ἀντιτάσσεσθαι
ἀντιτάσσεται
ἀντιτάσσομαι
ἀντιτασσόμενοι
ἀντιτασσόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἀντιτάσσω
ἀντιτασσόμενος
ἀντιτασσομένων
ἀντιτάσσονται
ἀντιτάσσω
 • Active Meaning:
  • to oppose, resist, set opposite to, range in battle against
 • Middle Meaning:
  • to align oneself against
  • to behave against (a decree)
 • Forms:
  • ἀντιταξάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • ἀντιταξάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
  • ἀντιτάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀντιτασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀντιτάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀντιτάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀντιτάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀντιτασσόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀντιτασσομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἀντιτασσόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀντιτάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀντιτάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀντιτείνω
 • Meaning: to stretch out in return; to offer in return; to repay
ἀντιτίθημι
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to set against, oppose, place opposite
  • to place in exchange for (something), substitute
 • Forms:
  • ἀντιθείς Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀντιθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀντίτυπα
ἀντίτυπον
ἀντίτυπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: corresponding, a counterpart, a representative, copy
 • Forms: