ἀντίστα
ἀντισταθῆτε
ἀντίσταθῶσιν
ἀντιστάντας
ἀντιστάς
ἀντιστᾶσα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to set against
 • Root: ἀνθίστημι
ἀντίστηθι
ἀντιστῆναι
ἀντιστήριγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a prop, stay, stanchion, support beam, (someone, something) that provides support
 • Forms:
ἀντιστηρίγματα
ἀντιστηρίζει
ἀντιστηριζόμενοι
ἀντιστηρίζω
 • Active Meaning:
  • to support, give support
  • to press against
 • Middle Meaning:
  • to lean against for support
  • to seek support, rely
  • to put up resistance
 • Forms:
  • ἀντιστηρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀντιστηριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀντιστηρίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
ἀντιστηρίσασθε
ἀντιστήσεται
ἀντιστήσῃ
ἀντιστήσονται
ἀντίστητε
ἀντιστήτω
ἀντιστρατεύομαι
 • Meaning: to attack, war against, be at war with
 • Forms:
  • ἀντιστρατευόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
ἀντιστρατευόμενον
ἀντιστῶμεν
ἀντιστῶσιν
ἀντισχεῖν
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Meaning: to hold against
 • Root: ἀντέχω