ἀντιμαρτυρέω
 • Meaning:
  • to witness against
  • to contradict solemnly
  • to appear as witness against
  • to make a legal case in front of a hostile audience
 • Forms:
  • ἀντιμαρτυρούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
ἀντιμαρτυρούσης
ἀντιμεταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw into a different position, turn quickly or suddenly
ἀντιμετρέω
 • Meaning: to measure out in return, measure again
 • Forms:
  • ἀντιμετρηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀντιμετρηθήσεται
ἀντιμιμέομαι
 • Meaning: to follow the example (of someone)
 • Forms:
  • ἀντιμιμήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
ἀντιμιμήσασθαι
ἀντιμισθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: requital, correspondence, recompense, reward, penalty, exchange
 • Forms:
ἀντιμισθίαν
ἀντιμισθίας