ἀντί
 • Parse: Preposition + Gen
 • Meaning:
  • in exchange, in payment for something or service

   μεμίσθωμαι γάρ σὲ ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ μου
   for I have hired you for my son's mandrakes (Gen 30:16)

   δώσω σοί καὶ ταύτην ἀντὶ τῆς ἐργασίας
   I will give her to you in exchange for your labour (Gen 29:27)

  • against, opposite
  • in compensation for

   ἀποτείσει ἀντὶ ... τοῦ προβάτου
   he shall pay ... in compensation for the sheep (Ex 22:1)

  • in return for
  • in place of, instead of
  • in behalf of, for someone
  • as a substitute for
  • instead of
  • in succession to
  • analogously to, just like
  • in commendation or condemnation

   ἐνευλογηθήσονται ... πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, ἀνθ’ ὧν ὑπήκουσας τῆς ἐμῆς φωνῆς
   all the nations of the land will be blessed, because you listened to my voice

Combinations
 • ἀνθ’ ὧν = in place of, instead of, since, because, although
 • ἀντ’ αὐτοῦ = after him, in his stead, instead of him
 • ἀντὶ σοῦ = after you, in your stead, instead of you
 • Forms:
  • ἀνθ᾿ Prep
  • ἀντ᾿ Prep