ἀνταγωνίζομαι
 • Middle Meaning:
  • to struggle against, strive against
  • to contend as an opponent
  • to prove a match for
 • Passive Meaning:
  • to antagonize
  • to be the opponent
 • Forms:
  • ἀνταγωνιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀντηγωνίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀνταγωνιζόμενοι
ἀνταγωνισταῖς
ἀνταγωνιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an opponent, competitor, rival, antagonist, combatant
 • Forms:
ἀνταίρω
 • Meaning: to raise against (with hostile intent), rise up against, lift up against
 • Forms:
  • ἀντάρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἀντακολουθέω
 • Meaning: to be reciprocally implied
ἀντακούσεται
ἀντακούω
 • Meaning: to hear in turn, listen in turn
 • Forms:
  • ἀντακούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀνταλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an exchange, a swap
 • Forms:
ἀνταλλαγῆς
ἀντάλλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an equivalent
  • ransom
  • compensation
  • redemption
  • trade, bargain, barter, swap
  • (something given) in exchange
  • (something) exchanged of equal value
ἀνταλλάξει
ἀνταλλάξεται
ἀνταλλάσσω
 • Active Meaning:
  • to exchange
 • Middle Meaning:
  • to give in exchange
 • Forms:
  • ἀνταλλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνταλλάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀντάμειψιν
ἀντάμειψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exchanging, requital
 • Forms:
ἀνταμοιβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: interchange, repayment, requital
ἀνταμοιβήν
ἀνταναιρεθῇ
ἀνταναιρεθήσονται
ἀνταναιρεῖται
ἀνταναιρέω
 • Active Meaning:
  • to make non-existent, obliterate
  • to remove
  • to take away from the opposite sides of an account
  • to cancel
  • to make an end to (something)
  • to cease (something)
 • Passive Meaning:
  • to be removed
  • to be cancelled
  • to be killed
  • to be destroyed
 • Forms:
  • ἀνταναιρεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀνταναιρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνταναιρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνταναιροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀνταναιρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀντανελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀντανέλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀντανῃρέθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
ἀνταναιροῦντες
ἀνταναιρῶν
ἀντανακλάω
 • Active Meaning:
  • to reflect
 • Passive Meaning:
  • to be reflected
  • to be echoed (of sound)
 • Forms:
  • ἀντανακλωμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
ἀντανακλωμένη
ἀνταναπληρόω
 • Meaning: to supplement, fill up, complete
 • Forms:
  • ἀνταναπληρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
ἀνταναπληρῶ
ἀντανελεῖς
ἀντανέλῃς
ἀντανέρχομαι
 • Meaning: to remove
ἀντανέστησαν
ἀντανῃρέθην
ἀντανίστημι
 • Meaning:
  • to rise up to replace (something that existed before)
  • to set up against, rise up against
 • Forms:
  • ἀντανέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀνταπεδίδοσαν
ἀνταπέδωκα
ἀνταπέδωκας
ἀνταπεδώκατε
ἀνταπέδωκε, ἀνταπέδωκεν
ἀνταπεκρίναντο
ἀνταπεκρίθη
ἀνταπεκρίθην
ἀνταπέστειλε, ἀνταπέστειλεν
ἀνταποδιδόντα
ἀνταποδιδόντες
ἀνταποδιδόντος
ἀνταποδίδοται
ἀνταποδίδοτε
ἀνταποδιδούς
ἀνταποδιδοῦσι, ἀνταποδιδοῦσιν
ἀνταποδίδωμι
 • Meaning:
  • to requite, repay
  • to pay back (a wrong)
  • to recompense, make amends, compensate
  • to give back, mete out (as recompense), tender in repayment
  • to render, return
 • Forms:
Present
 • ἀνταποδιδόντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀνταποδιδόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀνταποδιδόντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀνταποδίδοται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνταποδίδοτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀνταποδιδούς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀνταποδιδοῦσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἀνταποδίδωσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἀνταπεδίδοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀνταποδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνταποδώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνταποδώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀνταποδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀνταποδώσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • ἀνταποδοθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀνταπέδωκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνταπέδωκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνταπεδώκατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνταπέδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνταπέδωκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνταπόδος Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνταπόδοτε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνταποδοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀνταποδῷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνταποδῷς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀνταποδίδωσι, ἀνταποδίδωσιν
ἀνταποδοθήσεται
ἀνταπόδομα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a requital, recompense, payback (for a wrong)
  • a payment, repayment, reward, compensation
ἀνταπόδος
ἀνταποδόσεις
ἀνταποδόσεως
ἀνταπόδοσιν
ἀνταπόδοσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of repaying, a giving back in turn, reward, requital, rendering, repayment, retribution, act of compensation
ἀνταπόδοτε
ἀνταποδότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who repays, paymaster
ἀνταποδοῦναι
ἀνταποδῷ
ἀνταποδῷς
ἀνταποδώσει
ἀνταποδώσεις
ἀνταποδώσομεν
ἀνταποδώσω
ἀνταποδώσων
ἀνταποθανεῖται
ἀνταποθνήσκω
 • Meaning:
  • to die by revenge, be killed in requital, die as punishment
  • to die in exchange, die in response
 • Note: also spelled ἀνταποθνῄσκω
 • Forms:
  • ἀνταποθανεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀνταποκριθῆναι
ἀνταποκρίνομαι
 • Meaning: to answer in turn, answer again, contradict, reply against, reply to, dispute
 • Forms:
  • ἀνταποκρινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀνταπεκρίθην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀνταπεκρίναντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀνταπεκρίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνταποκριθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἀνταποκρινόμενος
ἀνταπόκρισιν
ἀνταπόκρισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • response, answer, correspondence
ἀνταποστέλλω
 • Meaning:
  • to send a message in response
  • to send back, send in exchange
 • Forms:
  • ἀνταπέστειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνταποτείσει
ἀνταποτίνω
 • Meaning: to requite, repay
 • Forms:
  • ἀνταποτείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀντάρῃ
ἀντασπάζομαι
 • Meaning: to greet in return
 • Forms:
  • ἀντησπασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
ἀντάω
 • Meaning: come opposite to, meet face to face, meet with