ἀνέξει
ἀνεξέλεγκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unquestioned, impossible to be questioned, not able to be disproved, beyond criticism
  • not open to critical examination
 • Forms:
ἀνεξεραύνητα
ἀνεξερεύνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not searched out, inscrutable, unsearchable, unfathomable
 • Forms:
ἀνεξερεύνητα
ἀνέξεται
ἀνεξήγητον
ἀνεξήγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: untold, unexplained, not to be told
ἀνεξικακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: forbearance (when wronged), patient endurance
 • Forms:
ἀνεξικακίαν
ἀνεξίκακον
ἀνεξίκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: patient, enduring ill, forbearing
 • Forms:
ἀνεξιχνίαστα
ἀνεξιχνίαστοι
ἀνεξιχνίαστον
ἀνεξιχνίαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unsearchable, inscrutable, not to be traced, not tracked out, untraceable, past finding out, unfathomable
 • Forms:
ἀνεξιχνιάστου
ἀνέξομαι
ἀνέξονται