ἄνευ
 • Parse: Preposition +Gen
 • Meaning:
  • Of person: without the knowledge and consent of

   ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ... ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.
   not one of them will fall ... without your Father (Matt 10:29)

  • Of things: without something (i.e., without a word, without complaining, without the head, without limbs)

   διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται
   they may be won without a word by the behaviour of their wives (1Pet 3:1)

   φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ
   Be hospitable to one another without grumbling (1Pet 4:9)

  • without, away from, far from, with the absence of, aside from
ἀνεύθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inconvenient, not commodious, poor, unfavourably situated
 • Forms:
ἀνευθέτου
ἀνευράμενοι
ἀνεῦραν
ἀνεύρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undiscovered
 • Forms:
ἀνευρίσκω
 • Meaning:
  • to discover
  • to find out (after a search)
  • to search for
  • to make out
 • Forms:
  • ἀνευράμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἀνεῦραν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεῦρον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνευρόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
ἀνεῦρον
ἀνευρόντες
ἀνευφημέω
 • Meaning: to praise loudly