ἀναζάω
 • Meaning:
  • to recover life, be alive again, revive
  • to spring into life
 • Forms:
  • ἀνέζησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέζησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέζησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναζεῖ
ἀναζεῖν
ἀναζέουσαι
ἀναζευγνύειν
ἀναζευγνύω, ἀναζεύγνυμι
 • Meaning:
  • to decamp, break up (a camp to move on)
  • to pull up stakes
  • to pack up and march out
  • to yoke again
 • Forms:
  • ἀναζευγνύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνεζεύγνυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέζευξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀναζεύξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀναζεύξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀναζευξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀνέζευξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναζεύξαντες
ἀναζεύξας
ἀναζευξάτωσαν
ἀναζέω
 • Meaning: to boil up, bubble up, cause to bubble up
 • Forms:
  • ἀναζεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναζεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναζέουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
ἀναζητέω
 • Meaning:
  • to seek, search out
  • to examine into, investigate
  • to discover, figure out
 • Forms:
  • ἀναζητήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀναζητοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀναζητήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀναζητῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνεζητήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεζήτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀνεζήτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀνεζήτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἀναζητῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀναζητῆσαι
ἀναζητήσαι
ἀναζητῶν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναζητέω
ἀναζητήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀναζητέω
ἀναζητοῦντες
ἀναζυγαῖς
ἀναζυγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a marching off, return home
  • journey, campaign, expedition, travels
  • military retreat
 • Note: Opposite to ἔφοδος attack
 • Forms:
ἀναζυγήν
ἀναζυγῆς
ἀναζώννυμι
 • Meaning: to gird up
 • Forms:
  • ἀναζωσαμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
  • ἀναζωσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἀνεζωσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἀναζωπυρεῖν
ἀναζωπυρέω
 • Meaning:
  • to stir up, rekindle, reignite, revive
  • to regain strength
 • Forms:
  • ἀναζωπυρησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀναζωπυρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀναζωπυρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνεζωπύρησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναζωπυρήσαντες
ἀναζωπυρησάτω
ἀναζωσαμένη
ἀναζωσάμενοι