ἀναιδεῖ
ἀναίδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shamelessness, impudence, effrontery, persistence
 • Forms:
ἀναίδειαν
ἀναιδεῖς
ἀναιδές
ἀναιδεύομαι
 • Meaning: to be unabashed, bold, shameless
 • Forms:
  • ἀναιδευσάμενος Part: 1Aor Mid Nom Sing Masc
ἀναιδευσάμενος
ἀναιδῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀναιδής
ἀναιδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • lack of regard and respect for the needs and feelings of others
  • unrestrained, uncontrolled
  • lack of self-respect and restraint
  • impudent, shameless, bold, pitiless
 • Forms:
ἀναιδοῦς
ἀναιδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shamelessly, pitilessly impudently
ἀναιρεθέντα
ἀναιρέθη
ἀναιρεθῇ
ἀναιρεθῆναι
ἀναιρεθήσεσθαι
ἀναιρεθήσεται
ἀναιρεθήσονται
ἀναιρεθήτω
ἀναιρεῖ
ἀναιρεῖν
ἀναιρεῖσθαι
ἀναιρεῖτε
ἀναιρέσει
ἀναιρέσεως
ἀναίρεσιν
ἀναίρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • murder, killing, putting to death
  • a taking up, elevation
ἀναιρέω
 • Active Meaning:
  • to take away, do away with, destroy
  • of persons: to put to death, kill, slay, execute
  • of things: to take away, do away with
  • to overwhelm mentally and cause to be carried away
 • Middle Meaning:
  • to take up (for oneself), carry off
  • to pick up
  • to adopt
  • to take away
 • Forms:
Present
 • ἀνελόμενοι Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • ἀναιρῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • ἀναιροῦμεν Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἀναιροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναιρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναιρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναιρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀναιρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀναιροῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀναιρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀναιρουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀναιροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀναιρούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀναιρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀνῄρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀνῄρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀνῄρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀναιρήσοντας Part: Fut Act Acc Plur Masc
 • ἀναιρήσοντα Part: Fut Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀναιρήσοντα Part: Fut Act Acc Sing Masc
 • ἀναιρήσειν Verb: Fut/FutPerf Act Infin
 • ἀναιρήσει Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἀναιρήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναιρεθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
 • ἀναιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναιρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀναιρήσει Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναιρεθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • ἀναιρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναιρεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀναιρεθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀνεῖλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνείλατε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνείλατο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀνεῖλε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεῖλες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνείλετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνείλετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀνειλόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀνεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἄνελε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀνέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἀνελέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀνέλοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀνελόμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀνελών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀνέλωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀνέλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀνῃρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνῃρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἀνεῖται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνῃρημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀνῃρημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἀνῃρημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀνῃρημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀνῃρῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
ἀναιρήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀναιρέω
ἀναιρήσειν
ἀναιρήσοντα
 • Parse:
  • Part: Fut Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Fut Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀναιρέω
ἀναιρήσοντας
ἀναιροῦμαι
ἀναιροῦμεν
ἀναιρουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to take away, destroy
 • Root: ἀναιρέω
ἀναιρούμενος
ἀναιρουμένων
ἀναιροῦνται
ἀναιροῦντες
ἀναιρούντων
ἀναιρῶ
ἀναιρῶν
ἀναισθησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of feeling, insensitivity to pleasure or pain
 • Forms:
ἀναισθησίαν
ἀναίσθητα
ἀναισθητεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀναισθητέω
ἀναισθητέω
 • Meaning: to lack perception; to be mentally dull
 • Forms:
  • ἀναισθητῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἀναισθητοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀναισθητεῖ
   • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
ἀναισθήτοις
ἀναίσθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without sense, insensible, senseless, stupid, tactless, without feeling
 • Forms:
ἀναισθητοῦσιν
ἀναισθητῶμεν
ἀναίσχυντον
ἀναίσχυντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: shameless, impudent
 • Forms:
ἀναισχύντους
ἀναισχύντως
ἀναίτιοι
ἀναίτιον
ἀναίτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: blameless, guiltless, innocent
 • Forms:
ἀναιτίους
ἀναιτίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: guiltlessly, innocently