top Hermas: Parables 1

Parable 1

1 Λέγει μοι· Οἴδατε, φησίν, ὅτι ἐπὶ ξένης κατοικεῖτε ὑμεῖς οἱ δοῦλοι τοῦ θεοῦ· γὰρ πόλις ὑμῶν μακράν ἐστιν ἀπὸ τῆς πόλεως ταύτης· εἰ οὖν οἴδατε, φησί, τὴν πόλιν ὑμῶν, ἐν μέλλετε κατοικεῖν, τί ὧδε ὑμεῖς ἑτοιμάζετε ἀγροὺς καὶ παρατάξεις πολυτελεῖς καὶ οἰκοδομὰς καὶ οἰκήματα μάταια; He says to me; "You know that you, who are the servants of God, are dwelling in a foreign land; for your city is far from this city. If then you know your city, in which you shall dwell, why do you here prepare fields and expensive displays and buildings and dwelling-chambers which are superfluous?
2 ταῦτα οὖν ἑτοιμάζων εἰς ταύτην τὴν πόλιν οὐ δύναται ἐπανακάμψαι εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. He, therefore, that prepares these things for this city does not purpose to return to his own city.
3 ἄφρον καὶ δίψυχε καὶ ταλαίπωρε ἄνθρωπε, οὐ νοεῖς, ὅτι ταῦτα πάντα ἀλλότριά εἰσι καὶ ὑπ᾿ ἐξουσίαν ἑτέρου εἰσίν; ἐρεῖ γὰρ κύριος τῆς πόλεως ταύτης· Οὐ θέλω σὲ κατοικεῖν εἰς τὴν πόλιν μου, ἀλλ᾿ ἔξελθε ἐκ τῆς πόλεως ταύτης, ὅτι τοῖς νόμοις μου οὐ χρᾶσαι. O foolish and double-minded and miserable man, perceivest you not that all these things are foreign, and are under the power of another For the lord of this city shall say, "I do not wish you to dwell in my city; go forth from this city, for you do not conform to my laws."
4 σὺ οὖν ἔχων ἀγροὺς καὶ οἰκήσεις καὶ ἑτέρας ὑπάρξεις πολλάς, ἐκβαλλόμενος ὑπ᾿ αὐτοῦ τί ποιήσεις σου τὸν ἀγρὸν καὶ τὴν οἰκίαν καὶ τὰ λοιπά, ὅσα ἡτοίμασας σεαυτῷ; λέγει γάρ σοί δικαίως κύριος τῆς χώρας ταύτης· τοῖς νόμοις μου χρῶ ἐκχώρει ἐκ τῆς χώρας μου. You, therefor who had fields and dwellings and many other possessions, when you are cast out by him, what wilt you do with your field and your house am all the other things that you preparedst for yourself? For the lord of this country says to you justly, "Either conform to my laws, or depart from my country."
5 σὺ οὖν τί μέλλεις ποιεῖν, ἔχων νόμον ἐν τῇ σῇ πόλει; ἕνεκεν τῶν ἀγρῶν σου καὶ τῆς λοιπῆς ὑπάρξεως τὸν νόμον σου πάντως ἀπαρνήσῃ καὶ πορεύσῃ τῷ νόμῳ τῆς πόλεως ταύτης; βλέπε, μὴ ἀσύμφορόν ἐστιν ἀπαρνῆσαι τὸν νόμον σου· ἐὰν γὰρ ἐπανακάμψαι θελήσῃς εἰς τὴν πόλιν σου, οὐ μὴ παραδεχθήσῃ, ὅτι ἀπηρνήσω τὸν νόμον τῆς πόλεώς σου, καὶ ἐκκλεισθήσῃ ἀπ᾿ αὐτῆς. What then shall you do, who are under law in your own city? For the sake of your fields and the rest of your possessions wilt you altogether repudiate your law, and walk according to the law of this city? Take heed, lest it be inexpedient to repudiate the law; for if you shouldest desire to return again to your city, you shall surely not be received [because you did repudiate the law of the city], and shall be shut out from it.
6 βλέπε οὖν σύ· ὡς ἐπὶ ξένης κατοικῶν μηδὲν πλέον ἑτοίμαζε σεαυτῷ εἰ μὴ τὴν αὐτάρκειαν τὴν ἀρκετήν σοι, καὶ ἕτοιμος γίνου, ἵνα, ὅταν θέλῃ δεσπότης τῆς πόλεως ταύτης ἐκβαλεῖν σὲ ἀντιταξάμενον τῷ νόμῳ αὐτοῦ, ἐξέλθῃς ἐκ τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἀπέλθῃς ἐν τῇ πόλει σου καὶ τῷ σῷ νόμῳ χρήσῃ ἀνυβρίστως ἀγαλλιώμενος. Take heed therefore; as dwelling in a strange land prepare nothing more for yourself but a competency which is sufficient for you, and make ready that, whensoever the master of this city may desire to cast you out for your opposition to his law, you may go forth from his city and depart into your own city and use your own law joyfully, free from all insult.
7 βλέπετε οὖν ὑμεῖς οἱ δουλεύοντες τῷ κυρίῳ καὶ ἔχοντες αὐτὸν εἰς τὴν καρδίαν· ἐργάζεσθε τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ μνημονεύοντες τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ἐπαγγελιῶν ὧν ἐπηγγείλατο, καὶ πιστεύσατε αὐτῷ, ὅτι ποιήσει αὐτάς, ἐὰν αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ φυλαχθῶσιν. Take heed therefore, you that serve God and have Him in your heart: work the "works of God being mindful of His commandments and of the promises which He made, and believe Him that He will perform them, if His commandments be kept.
8 ἀντὶ ἀγρῶν οὖν ἀγοράζετε ψυχὰς θλιβομένας, καθά τις δυνατός ἐστι, καὶ χήρας καὶ ὀρφανοὺς ἐπισκέπτεσθε καὶ μὴ παραβλέπετε αὐτούς, καὶ τὸν πλοῦτον ὑμῶν καὶ τὰς παρατάξεις πάσας εἰς τοιούτους ἀγροὺς καὶ οἰκίας δαπανᾶτε, ἃς ἐλάβετε παρὰ τοῦ θεοῦ. Therefore, instead of fields buy you souls that are in trouble, as each is able, and visit widows and orphans, and neglect them not; and spend your riches and all your displays, which you received from God, on fields and houses of this kind.
9 εἰς τοῦτο γὰρ ἐπλούτισεν ὑμᾶς δεσπότης, ἵνα ταύτας τὰς διακονίας τελέσητε αὐτῷ· πολὺ βέλτιόν ἐστι τοιούτους ἀγροὺς ἀγοράζειν καὶ κτήματα καὶ οἴκους, οὓς εὑρήσεις ἐν τῇ πόλει σου, ὅταν ἐπιδημήσῃς εἰς αὐτήν. For to this end the Master enriched you, that you might perform these ministrations for Him. It is much better to purchase fields [and possessions] and houses of this kind, which you wilt find in your own city, when you visitest it.
10 αὕτη πολυτέλεια καλὴ καὶ ἱλαρά, λύπην μὴ ἔχουσα μηδὲ φόβον, ἔχουσα δὲ χαράν. τὴν οὖν πολυτέλειαν τῶν ἐθνῶν μὴ πράσσετε· ἀσύμφορον γάρ ἐστιν ὑμῖν τοῖς δούλοις τοῦ θεοῦ. This lavish expenditure is beautiful and joyous, not bringing sadness or fear, but bringing joy. The expenditure of the heathen then practice not you; for it is not convenient for you the servants of God.
11 τὴν δὲ ἰδίαν πολυτέλειαν πράσσετε, ἐν δύνασθε χαρῆναι, καὶ μὴ παραχαράσσετε μηδὲ τοῦ ἀλλοτρίου ἅψησθε μηδὲ ἐπιθυμεῖτε αὐτοῦ· πονηρὸν γάρ ἐστιν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν. τὸ δὲ σὸν ἔργον ἐργάζου, καὶ σωθήσῃ. But practice your own expenditure, in which you can rejoice; and do not corrupt, neither touch that which is another man's, nor lust after it for it is wicked to lust after other men's possessions. But perform your own task, and you shall be saved."