top Ignatius:
Ephesians

Introduction

Ἰγνάτιος, καὶ Θεοφόρος, τῇ εὐλογημένῃ ἐν μεγέθει θεοῦ πατρὸς πληρώματι, τῇ προωρισμένῃ πρὸ αἰώνων εἶναι διὰ παντὸς[1] εἰς δόξαν παράμονον ἄτρεπτον, ἡνωμένῃ καὶ ἐκλελεγμένῃ ἐν πάθει ἀληθινῷ, ἐν θελήματι τοῦ πατρὸς καὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν, τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἀξιομακαρίστῳ, τῇ οὔσῃ ἐν Ἐφέσῳ τῆς Ἀσίας, πλεῖστα ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ καὶ ἐν ἀμώμῳ χαρᾷ χαίρειν. Ignatius, who is also Theophorus (bearer of God’s image), to the church which is in Ephesus of Asia which has been blessed in greatness through the fullness of God the Father; which has been predestinated before the ages to enduring and unchangeable glory forever, united and elect in a true passion, by the will of the Father and of Jesus Christ our God; very great greetings in Christ Jesus and in blameless joy.

Chapter 1

1:1 Ἀποδεξάμενος ἐν θεῷ τὸ πολυαγάπητόν σου ὄνομα, κέκτησθε φύσει δικαίᾳ κατὰ πίστιν καὶ ἀγάπην ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ σωτῆρι ἡμῶν· μιμηταὶ ὄντες θεοῦ, ἀναζωπυρήσαντες ἐν αἵματι θεοῦ τὸ συγγενικὸν ἔργον τελείως ἀπηρτίσατε· After welcoming in God your much loved name, which you acquired by your just nature according to faith and love in Christ Jesus our Saviour, being imitators of God, after stirring up with the blood of God, you have perfectly fulfilled your related work;
1:2 ἀκούσαντες γὰρ δεδεμένον ἀπὸ Συρίας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ ὀνόματος καὶ ἐλπίδος, ἐλπίζοντα τῇ προσευχῇ ὑμῶν ἐπιτυχεῖν ἐν Ῥώμῃ θηριομαχῆσαι, ἵνα διὰ τοῦ ἐπιτυχεῖν δυνηθῶ μαθητὴς εἶναι, ἰδεῖν ἐσπουδάσατε· for after you heard that I was on my way from Syria, in chains for the sake of the common Name and hope, and while hoping through your prayers to succeed in fighting with wild beasts in Rome, so that by succeeding I might be able to be a disciple, you were eager to visit me;
1:3 ἐπεὶ οὖν τὴν πολυπλήθειαν ὑμῶν ἐν ὀνόματι θεοῦ ἀπείληφα ἐν Ὀνησίμῳ, τῷ ἐν ἀγάπῃ ἀδιηγήτῳ, ὑμῶν δὲ ἐπισκόπῳ, ὃν εὔχομαι κατὰ Ἰησοῦν Χριστὸν ὑμᾶς ἀγαπᾶν καὶ πάντας ὑμᾶς αὐτῷ ἐν ὁμοιότητι εἶναι. εὐλογητὸς γὰρ χαρισάμενος ὑμῖν ἀξίοις οὖσι τοιοῦτον ἐπίσκοπον κεκτῆσθαι. since then that in God's name I have received your whole congregation in the person of Onesimus, in whom is indescribable love, according to Jesus Christ and that you all may be like him; for blessed is He who granted to you, worthy as you are, to have such a bishop.

Chapter 2

2:1 Περὶ δὲ τοῦ συνδούλου μου Βούρρου, τοῦ κατὰ θεὸν διακόνου ὑμῶν ἐν πᾶσιν εὐλογημένου, εὔχομαι παραμεῖναι αὐτὸν εἰς τιμὴν ὑμῶν καὶ τοῦ ἐπισκόπου· καὶ Κρόκος δέ, θεοῦ ἄξιος καὶ ὑμῶν, ὃν ἐξεμπλάριον τῆς ἀφ᾿ ὑμῶν ἀγάπης ἀπέλαβον, κατὰ πάντα με ἀνέπαυσεν, ὡς καὶ αὐτὸν πατὴρ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀναψύξαι, ἅμα Ὀνησίμῳ καὶ Βούρρῳ καὶ Εὔπλῳ καὶ Φρόντωνι, δι᾿ ὧν πάντας ὑμᾶς κατὰ ἀγάπην εἶδον. But concerning my co-servant Burrhus, who by the will of God is your deacon blessed in everything, I pray that he may remain with me to your honour and your bishop's. Yes, and Crocus also, who is worthy of God and of you, whom I received as an example of your love for me, has refreshed me in all ways – even so may the Father of Jesus Christ refresh him – together with Onesimus and Burrhus and Euplus and Fronto; in whom I saw all of you according to love.
2:2 ὀναίμην ὑμῶν διὰ παντός,[2] ἐάνπερ ἄξιος . πρέπον οὖν ἐστὶν κατὰ πάντα τρόπον δοξάζειν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν δοξάσαντα ὑμᾶς, ἵνα ἐν μιᾷ ὑποταγῇ κατηρτισμένοι, ὑποτασσόμενοι τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ, κατὰ πάντα ἦτε ἡγιασμένοι. May I have joy of you always, if, that is, I am worthy of it. It is therefore proper for you in every way to glorify Jesus Christ who glorified you; that being perfectly joined together in one submission, submitting yourselves to your bishop and presbytery, you may be sanctified in everything.

Chapter 3

3:1 Οὐ διατάσσομαι ὑμῖν ὡς ὤν τις. εἰ γὰρ καὶ δέδεμαι ἐν τῷ ὀνόματι, οὔπω ἀπήρτισμαι ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ· νῦν γὰρ ἀρχὴν ἔχω τοῦ μαθητεύεσθαι, καὶ προσλαλῶ ὑμῖν ὡς συνδιδασκαλίταις μου. ἐμὲ γὰρ ἔδει ὑφ᾿ ὑμῶν ὑπαλειφθῆναι πίστει, νουθεσίᾳ, ὑπομονῇ, μακροθυμίᾳ. I do not command you, as though I were someone important. For even though I am in chains for the sake of the Name, I am not yet mature in Jesus Christ. For now am I beginning to be a disciple; and I speak to you as to my co-studens. For I should be trained by you for the application in faith, in admonition, in endurance, in long-suffering.
3:2 ἀλλ᾿ ἐπεὶ ἀγάπη οὐκ ἐᾷ με σιωπᾶν περὶ ὑμῶν, διὰ τοῦτο προέλαβον παρακαλεῖν ὑμᾶς, ὅπως συντρέχητε τῇ γνώμῃ τοῦ θεοῦ. καὶ γὰρ Ἰησοῦς Χριστός, τὸ ἀδιάκριτον ἡμῶν ζῆν, τοῦ πατρὸς γνώμη, ὡς καὶ οἱ ἐπίσκοποι, οἱ κατὰ τὰ πέρατα ὁρισθέντες, ἐν Ἰησοῦ Χριστοῦ γνώμῃ εἰσίν. But, since love does not allow me to be silent concerning you, therefore I took the initiative to encourage you, that you run in harmony with the mind of God; for Jesus Christ also, our inseparable life, is the mind of the Father, even as the bishops that are appointed in the ends of the world are in the mind of Jesus Christ.

Chapter 4

4:1 Ὅθεν πρέπει ὑμῖν συντρέχειν τῇ τοῦ ἐπισκόπου γνώμῃ, ὅπερ καὶ ποιεῖτε. τὸ γὰρ ἀξιονόμαστον ὑμῶν πρεσβυτέριον, τοῦ θεοῦ ἄξιον, οὕτως συνήρμοσται τῷ ἐπισκόπῳ, ὡς χορδαὶ κιθάρᾳ. διὰ τοῦτο ἐν τῇ ὁμονοίᾳ ὑμῶν καὶ συμφώνῳ ἀγάπῃ Ἰησοῦς Χριστὸς ἄδεται. So then it is proper for you to run in harmony with the mind of the bishop; which thing you also do. For your honourable presbytery, which is worthy of God, is attuned to the bishop, just as strings to a lyre. Therefore in your oneness of mind and harmonious love Jesus Christ is sung.
4:2 καὶ οἱ κατ᾿ ἄνδρα δὲ χορὸς γίνεσθε, ἵνα σύμφωνοι ὄντες ἐν ὁμονοίᾳ, χρῶμα θεοῦ λαβόντες ἐν ἑνότητι, ᾄδητε ἐν φωνῇ μιᾷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ πατρί, ἵνα ὑμῶν καὶ ἀκούσῃ καὶ ἐπιγινώσκῃ, δι᾿ ὧν εὖ πράσσετε, μέλη ὄντας τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. χρήσιμον οὖν ἐστὶν ὑμᾶς ἐν ἀμώμῳ ἑνότητι εἶναι, ἵνα καὶ θεοῦ πάντοτε μετέχητε. And each man of you, form yourselves into a chorus, that being harmonious in concord and taking the key note of God you may in unison sing with one voice through Jesus Christ unto the Father, that He may both hear you and acknowledge you by your good deeds to be members of His Son. It is therefore profitable for you to be in blameless unity, that you may also be partakers of God always.

Chapter 5

5:1 Εἰ γὰρ ἐγὼ ἐν μικρῷ χρόνῳ τοιαύτην συνήθειαν ἔσχον πρὸς τὸν ἐπίσκοπον ὑμῶν, οὐκ ἀνθρωπίνην οὖσαν, ἀλλὰ πνευματικήν, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς μακαρίζω τοὺς ἐγκεκραμένους οὕτως, ὡς ἐκκλησία Ἰησοῦ Χριστῷ, καὶ ὡς Ἰησοῦς Χριστὸς τῷ πατρί, ἵνα πάντα ἐν ἑνότητι σύμφωνα ; For if I in a short time had such intimacy with your bishop, which was not after the manner of men but in the Spirit, how much more do I congratulate you who are closely joined with him as the Church is with Jesus Christ and as Jesus Christ is with the Father, that all things may be harmonious in unity?
5:2 μηδεὶς πλανάσθω· ἐὰν μή τις ἐντὸς τοῦ θυσιαστηρίου, ὑστερεῖται τοῦ ἄρτου τοῦ θεοῦ. εἰ γὰρ ἑνὸς καὶ δευτέρου προσευχὴ τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει, πόσῳ μᾶλλον τε τοῦ ἐπισκόπου καὶ πάσης τῆς ἐκκλησίας; Let no man be deceived. If anyone is not within the precinct of the altar, he lacks the bread of God. For, if the prayer of one and another has so great force, how much more is that of the bishop and of the whole Church?
5:3  οὖν μὴ ἐρχόμενος ἐπί τὸ αὐτὸ οὗτος ἤδη ὑπερηφανεῖ καὶ ἑαυτὸν διέκρινεν. γέγραπται γάρ· Ὑπερηφάνοις θεὸς ἀντιτάσσεται, σπουδάσωμεν οὖν μὴ ἀντιτάσσεσθαι τῷ ἐπισκόπῳ, ἵνα ὦμεν θεῷ ὑποτασσόμενοι. Whoever therefore does not come to the congregation, he therefore shows his pride and has separated himself; for it is written, “God resists the proud”(Prov. 3:34). Let us therefore be careful not to resist the bishop, that we may be obedient to God.

Chapter 6

6:1 Καὶ ὅσον βλέπει τις σιγῶντα ἐπίσκοπον, πλειόνως αὐτὸν φοβείσθω· πάντα γάρ, ὃν πέμπει οἰκοδεσπότης εἰς ἰδίαν οἰκονομίαν, οὕτως δεῖ ἡμᾶς αὐτὸν δέχεσθαι, ὡς αὐτὸν τὸν πέμψαντα. τὸν οὖν ἐπίσκοπον δῆλον ὅτι ὡς αὐτὸν κύριον δεῖ προσβλέπειν. And as long as a person sees that his bishop is silent, the more he should fear him. For everyone whom the Master of the household sends to manage his own house, we must welcome as we would the one who sent him. Obviously therefore we should regard the bishop as the Lord Himself.
6:2 αὐτὸς μὲν οὖν Ὀνήσιμος ὑπερεπαινεῖ ὑμῶν τὴν ἐν θεῷ εὐταξίαν, ὅτι πάντες κατὰ ἀλήθειαν ζῆτε καὶ ὅτι ἐν ὑμῖν οὐδεμία αἵρεσις κατοικεῖ· ἀλλ᾿ οὐδὲ ἀκούετέ τινος πλέον, περὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ λαλοῦντος ἐν ἀληθείᾳ. Now Onesimus himself highly praises your orderly conduct in God, that you live according to truth, and that no heresy has a home among you. In fact, you do not so much as listen to anyone if he speak of anything else except the truth concerning Jesus Christ.

Chapter 7

7:1 Εἰώθασιν γάρ τινες δόλῳ πονηρῷ τὸ ὄνομα περιφέρειν, ἄλλα τινὰ πράσσοντες ἀνάξια θεοῦ· οὓς δεῖ ὑμᾶς ὡς θηρία ἐκκλίνειν, εἰσὶν γὰρ κύνες λυσσῶντες, λαθροδῆκται· οὓς δεῖ ὑμᾶς φυλάσσεσθαι ὄντας δυσθεραπεύτους. For some have been accustomed to carry about the Name deceitfully and wickedly, while they do certain other things unworthy of God. These men you must shun, as wild beasts; for they are mad dogs, biting by stealth; against whom you must be on your guard, for they are hard to cure.
7:2 εἷς ἰατρός ἐστιν, σαρκικὸς καὶ πνευματικός, γεννητὸς καὶ ἀγέννητος, ἐν ἀνθρώπῳ θεός, ἐν θανάτῳ ζωὴ ἀληθινή, καὶ ἐκ Μαρίας καὶ ἐκ θεοῦ, πρῶτον παθητὸς καὶ τότε ἀπαθής, Ἰησοῦς Χριστὸς κύριος ἡμῶν. There is only one physician, who is of flesh and of spirit, born and unborn, God in man, true Life in death, from Mary and from God, first suffering and then unsuffering, Jesus Christ our Lord.

Chapter 8

8:1 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς ἐξαπατάτω, ὥσπερ οὐδὲ ἐξαπατᾶσθε, ὅλοι ὄντες θεοῦ. ὅταν γὰρ μηδεμία ἔρις ἐνήρεισται ἐν ὑμῖν δυναμένη ὑμᾶς βασανίσαι, ἄρα κατὰ θεὸν ζῆτε. περίψημα ὑμῶν καὶ ἁγνίζομαι ὑμῶν Ἐφεσίων, ἐκκλησίας τῆς διαβοήτου τοῖς αἰῶσιν. Let no one therefore deceive you, just as you are not deceived, seeing that you belong entirely to God. For when no contention capable to torment you is established in you, then you truly live according to God. I devote myself for you Ephesians, and I dedicate myself as an offering for the church which is famous forever.
8:2 οἱ σαρκικοὶ τὰ πνευματικὰ πράσσειν οὐ δύναται, οὐδὲ οἱ πνευματικοὶ τὰ σαρκικά, ὥσπερ οὐδὲ πίστις τὰ τῆς ἀπιστίας οὐδὲ ἀπιστία τὰ τῆς πίστεως. δὲ καὶ κατὰ σάρκα πράσσετε, ταῦτα πνευματικά ἐστιν· ἐν Ἰησοῦ γὰρ Χριστῷ πάντα πράσσετε. Those who are of the flesh cannot do the things of the Spirit, neither can they who are of the Spirit do the things of the flesh; just as faith cannot do the things of unfaithfulness, nor unfaithfulness the things of faith. No, even those things which you do according to the flesh are spiritual; for you do all things in Jesus Christ.

Chapter 9

9:1 Ἔγνων δὲ παροδεύσαντάς τινας ἐκεῖθεν, ἔχοντας κακὴν διδαχήν· οὓς οὐκ εἰάσατε σπεῖραι εἰς ὑμᾶς, βύσαντες τὰ ὦτα, εἰς τὸ μὴ παραδέξασθαι τὰ σπειρόμενα ὑπ᾿ αὐτῶν, ὡς ὄντες λίθοι ναοῦ πατρός, ἡτοιμασμένοι εἰς οἰκοδομὴν θεοῦ πατρός, ἀναφερόμενοι εἰς τὰ ὕψη διὰ τῆς μηχανῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν σταυρός, σχοινίῳ χρώμενοι τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ· δὲ πίστις ὑμῶν ἀναγωγεὺς ὑμῶν, δὲ ἀγάπη ὁδὸς ἀναφέρουσα εἰς θεόν. But I have learned that certain persons passed through you from there, bringing evil doctrine; whom you didn't permit to sow seed in you, for you shut your ears, so that you might not receive the seed sown by them; because you are stones of a temple, which were prepared beforehand for the building of God the Father, being lifted up to the heights through the crane of Jesus Christ, which is the Cross, and using for a rope the Holy Spirit; while your faith is your lifting device, and love is the way that leads up to God.
9:2 ἐστὲ οὖν καὶ σύνοδοι πάντες, θεοφόροι καὶ ναοφόροι, χριστοφόροι, ἁγιοφόροι, κατὰ πάντα κεκοσμημένοι ἐντολαῖς Ἰησοῦ Χριστοῦ· οἷς καὶ ἀγαλλιώμενος ἠξιώθην δι᾿ ὧν γράφω προσομιλῆσαι ὑμῖν καὶ συγχαρῆναι, ὅτι κατ᾿ ἀνθρώπων βίον οὐδὲν ἀγαπᾶτε εἰ μὴ μόνον τὸν θεόν. So then you are all co-travellers, God-bearers and temple-bearers, Christ-bearers, holiness-bearers, according to all things that have been adorned with the commandments of Jesus Christ. With whom I also celebrate; since I am worthy, I write to speak to you and to rejoice with you because you don't love human life but only God.

Chapter 10

10:1 Καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων δὲ ἀνθρώπων ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἔστιν γὰρ ἐν αὐτοῖς ἐλπὶς μετανοίας, ἵνα θεοῦ τύχωσιν. ἐπιτρέψατε οὖν αὐτοῖς κἂν ἐκ τῶν ἔργων ὑμῖν μαθητευθῆναι. Pray also without ceasing for the rest of mankind (for there is in them a hope of repentance), that they may find God. Therefore permit them to take lessons at least from your works.
10:2 πρὸς τὰς ὀργὰς αὐτῶν ὑμεῖς πραεῖς, πρὸς τὰς μεγαλορημοσύνας αὐτῶν ὑμεῖς ταπεινόφρονες, πρὸς τὰς βλασφημίας αὐτῶν ὑμεῖς τὰς προσευχάς, πρὸς τὴν πλάνην αὐτῶν ὑμεῖς ἑδραῖοι τῇ πίστει, πρὸς τὸ ἄγριον αὐτῶν ὑμεῖς ἥμεροι, μὴ σπουδάζοντες ἀντιμιμήσασθαι αὐτούς. Toward their wrath, be fair; toward their boasting words, be humble; toward their slumbers, give your prayers; toward their errors, be “stedfast in the faith”; toward their savageness, be civilized. Don't be eager to imitate them.
10:3 ἀδελφοὶ αὐτῶν εὑρεθῶμεν τῇ ἐπιεικείᾳ· μιμηταὶ δὲ τοῦ κυρίου σπουδάζωμεν εἶναι, τίς πλέον ἀδικηθῇ, τίς ἀποστερηθῇ, τίς ἀθετηθῇ· ἵνα μὴ τοῦ διαβόλου βοτάνη τις εὑρεθῇ ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ καὶ σωφροσύνῃ μένητε ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ σαρκικῶς καὶ πνευματικῶς. By our forbearance, let us show ourselves as their brothers; and let us be eager to be imitators of the Lord, who be more wronged, who be more cheated, who be rejected in order that no weed of the devil may be found in you; but in all purity and self-control you may abide in Jesus Christ physically and spiritually.

Chapter 11

11:1 Ἔσχατοι καιροί. λοιπὸν αἰσχυνθῶμεν, φοβηθῶμεν τὴν μακροθυμίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα μὴ ἡμῖν εἰς κρίμα γένηται. γὰρ τὴν μέλλουσαν ὀργὴν φοβηθῶμεν, τὴν ἐνεστῶσαν χάριν ἀγαπήσωμεν, ἓν τῶν δύο· μόνον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εὑρεθῆναι εἰς τὸ ἀληθινὸν ζῆν. These are the last times. Finally, let us be reverent; let us respect the patience of God, lest it turn into a judgment against us. For let us either fear the wrath which is to come or let us love the grace which now is – the one or the other; provided only that we be found in Christ Jesus unto true life.
11:2 χωρὶς τούτου μηδὲν ὑμῖν πρεπέτω, ἐν τὰ δεσμὰ περιφέρω, τοὺς πνευματικοὺς μαργαρίτας, ἐν οἷς γένοιτό μοι ἀναστῆναι τῇ προσευχῇ ὑμῶν, ἧς γένοιτό μοι ἀεὶ μέτοχον εἶναι, ἵνα ἐν κλήρῳ Ἐφεσίων εὑρεθῶ τῶν Χριστιανῶν, οἳ καὶ τοῖς ἀποστόλοις πάντοτε συνῄνεσαν ἐν δυνάμει Ἰησοῦ Χριστοῦ. Let nothing appeal to you apart from Him, in whom I carry about my chains (i.e., my spiritual pearls) in which I would hope to rise again through your prayer. May I always share in them, that I may be found in the company of those Christians of Ephesus who have always had the one mind with the Apostles in the power of Jesus Christ.

Chapter 12

12:1 Οἶδα, τίς εἰμι καὶ τίσιν γράφω. ἐγὼ κατάκριτος, ὑμεῖς ἠλεημένοι· ἐγὼ ὑπὸ κίνδυνον, ὑμεῖς ἐστηριγμένοι· I know who I am and to whom I write. I am a convict. You have received mercy. I am in danger, you are secure.
12:2 πάροδός ἐστε τῶν εἰς θεὸν ἀναιρουμένων, Παύλου συμμύσται τοῦ ἡγιασμένου, τοῦ μεμαρτυρημένον, ἀξιομακαρίστον, οὗ γένοιτό μοι ὑπὸ τὰ ἴχνη εὑρεθῆναι, ὅταν θεοῦ ἐπιτύχω, ὃς ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ μνημονεύει ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. You are the highway for those who are on their way to die for God. You are co-initiates in the mysteries with Paul, who was sanctified, who obtained a good report, who is worthy of blessing; may I be found in his footsteps, when I shall attain unto God; who in every letter makes mention of you in Christ Jesus.

Chapter 13

13:1 Σπουδάζετε οὖν πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν θεοῦ καὶ εἰς δόξαν. ὅταν γὰρ πυκνῶς ἐπὶ[3] τὸ αὐτὸ γίνεσθε, καθαιροῦνται αἱ δυνάμεις τοῦ Σατανᾶ, καὶ λύεται ὄλεθρος αὐτοῦ ἐν τῇ ὁμονοίᾳ ὑμῶν τῆς πίστεως. Be eager, therefore, to assemble frequently in giving thanks and glory to God. For when you meet together frequently, the powers of Satan are destroyed; and his destruction is abolished in the oneness of your faith.
13:2 οὐδέν ἐστιν ἄμεινον εἰρήνης, ἐν πᾶς πόλεμος καταργεῖται ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων. There is nothing better than peace, in which all warfare of things in heaven and of things on earth is abolished.

Chapter 14

14:1 ὧν οὐδὲν λανθάνει ὑμᾶς, ἐὰν τελείως εἰς Ἰησοῦν Χριστὸν ἔχητε τὴν πίστιν καὶ τήν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ ζωῆς καὶ τέλος· ἀρχὴ μὲν πίστις, τέλος δὲ ἀγάπη. τὰ δὲ δύο ἐν ἑνότητι γενόμενα θεός ἐστιν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα εἰς καλοκἀγαθίαν ἀκόλουθά ἐστιν. None of these things is escapes you, if you have maturity in your faith and love toward Jesus Christ, for these are the beginning and end of life. Faith is the beginning and love is the end; and the two being found in unity are God, while all other things follow in their excellence.
14:2 οὐδεὶς πίστιν ἐπαγγελλόμενος ἁμαρτάνει, οὐδὲ ἀγάπην κεκτημένος μισεῖ. φανερὸν τὸ δένδρον ἀπὸ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ. οὕτως οἱ ἐπαγγελλόμενοι Χριστοῦ εἶναι δι᾿ ὧν πράσσουσιν ὀφθήσονται. οὐ γὰρ νῦν ἐπαγγελίας τὸ ἔργον, ἀλλ᾿ ἐν δυνάμει πίστεως ἐάν τις εὑρεθῇ εἰς τέλος. No one professing faith sins, and no one possessing love hates. “The tree is known by its fruit” (see Matt. 12:33). So those who proclaim to be Christ's shall be seen by their actions. For the work is not something proclaimed now, but if someone is found to be in the power of faith unto the end.

Chapter 15

15:1 Ἄμεινόν ἐστιν σιωπᾶν καὶ εἶναι, λαλοῦντα μὴ εἶναι. καλὸν τὸ διδάσκειν, ἐὰν λέγων ποιῇ. εἷς οὖν διδάσκαλος, ὃς εἶπεν, καὶ ἐγένετο· καὶ σιγῶν δὲ πεποίηκεν ἄξια τοῦ πατρός ἐστιν. It is better to keep silent and to be a Christian, than to talk and not to be one. It is a good thing to teach, if the speaker practises what he teaches. Now there is one teacher, who “spoke and it happened” (Ps. 33:9); yes and even the things which He has done in silence are worthy of the Father.
15:2  λόγον Ἰησοῦ κεκτημένος ἀληθῶς δύναται καὶ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἀκούειν, ἵνα τέλειος , ἵνα δι᾿ ὧν λαλεῖ πράσσῃ καὶ δι᾿ ὧν σιγᾷ γινώσκηται. He who truly possesses the word of Jesus is able also to listen to His silence, in order that he may be mature; that through his speech he may act and through his silence he may be known.
15:3 οὐδὲν λανθάνει τὸν κύριον, ἀλλὰ καὶ τὰ κρυπτὰ ἡμῶν ἐγγὺς αὐτῷ ἐστιν, πάντα οὖν ποιῶμεν ὡς αὐτοῦ ἐν ἡμῖν κατοικοῦντος, ἵνα ὦμεν αὐτοῦ ναοὶ καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν θεὸς ἡμῶν· ὅπερ καὶ ἔστιν καὶ φανήσεται πρὸ προσώπου ἡμῶν, ἐξ ὧν δικαίως ἀγαπῶμεν αὐτόν. Nothing is hidden from the Lord, but even our secrets are close to Him. Let us therefore do all things with the knowledge that He dwells in us, to the end that we may be His temples and He Himself may be in us as our God. This is a fact, and it will also be made clear in our sight by the love which we rightly have for Him.

Chapter 16

16:1 Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου· οἱ οἰκοφθόροι βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. Don't be deceived, my brothers. Corrupters of families “will not inherit the kingdom of God” (see 1Cor. 6:9-10).
16:2 εἰ οὖν οἱ κατὰ σάρκα ταῦτα πράσσοντες ἀπέθανον, πόσῳ μᾶλλον, ἐὰν πίστιν θεοῦ ἐν κακῇ διδασκαλίᾳ φθείρῃ, ὑπὲρ ἧς Ἰησοῦς Χριστὸς ἐσταυρώθη; τοιοῦτος ῥυπαρὸς γενόμενος, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον χωρήσει, ὁμοίως καὶ ἀκούων αὐτοῦ. If then those who do these things according to the flesh are put to death, how much more if a someone through evil teaching corrupts the faith of God for which Jesus Christ was crucified? Such a one, having defiled himself, will go into the unquenchable fire; and likewise those who listen to him.

Chapter 17

17:1 διὰ τοῦτο μύρον ἔλαβεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ κύριος, ἵνα πνέῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀφθαρσίαν. μὴ ἀλείφεσθε δυσωδίαν τῆς διδασκαλίας τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου, μὴ αἰχμαλωτίσῃ ὑμᾶς ἐκ τοῦ προκειμένου ζῆν. Because of this, the Lord received myrrh ointment on His head, in order that He might breathe incorruptibility upon the Church. Don't be anointed with the stench of the teaching of the ruler of this age, lest you are captured away from the prophecy of life.
17:2 διὰ τί δὲ οὐ πάντες φρόνιμοι γινόμεθα λαβόντες θεοῦ γνῶσιν, ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός; τί μωρῶς ἀπολλύμεθα, ἀγνοοῦντες τὸ χάρισμα, πέπομφεν ἀληθῶς κύριος; And why don't we all become intelligent, receiving the knowledge of God, which is Jesus Christ? Why do we perish foolishly, not knowing the gift of grace which the Lord has truly sent?

Chapter 18

18:1 Περίψημα τὸ ἐμὸν πνεῦμα τοῦ σταυροῦ, ἐστιν σκάνδαλον τοῖς ἀπιστοῦσιν, ἡμῖν δὲ σωτηρίᾳ καὶ ζωὴ αἰώνιος. ποῦ σοφός; ποῦ συζητητής; ποῦ καύχησις τῶν λεγομένων συνετῶν; My spirit is humble for the cross, which is a stumbling block to those who are unbelievers, but to us salvation and eternal life. “Where is the wise? Where is the debater?” (see 1Cor. 1:20). Where is the boasting of those who are said to be intelligent?
18:2  γὰρ θεὸς ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐκυοφορήθη ὑπὸ Μαρίας κατ᾿ οἰκονομίαν θεοῦ ἐκ σπέρματος μὲν Δαυίδ, πνεύματος δὲ ἁγίου· ὃς ἐγεννήθη καὶ ἐβαπτίσθη, ἵνα τῷ πάθει τὸ ὕδωρ καθαρίσῃ. For our God, Jesus the Christ, was conceived by Mary according to God's management, both of the seed of David but and of the Holy Spirit; and He was born and was baptized in order that by His suffering He might cleanse the water.

Chapter 19

19:1 Καὶ ἔλαθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου παρθενία Μαρίας καὶ τοκετὸς αὐτῆς, ὁμοίως καὶ θάνατος τοῦ κυρίου· τρία μυστήρια κραυγῆς, ἅτινα ἐν ἡσυχίᾳ θεοῦ ἐπράχθη. The virginity of Mary and her child birthing were hidden from the prince of this age; likewise also the death of the Lord; three mysteries to be proclaimed aloud – the which were accomplished in the silence of God.
19:2 πῶς οὖν ἐφανερώθη τοῖς αἰῶσιν; ἀστὴρ ἐν οὐρανῷ ἔλαμψεν ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀστέρας, καὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἀνεκλάλητον ἦν καὶ ξενισμὸν παρεῖχεν καινότης αὐτοῦ, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα ἄστρα ἅμα ἡλίῳ καὶ σελήνῃ χορὸς ἐγένετο τῷ ἀστέρι, αὐτὸς δὲ ἦν ὑπερβάλλων τὸ φῶς αὐτοῦ ὑπὲρ πάντα· ταραχή τε ἦν, πόθεν καινότης ἀνόμοιος αὐτοῖς. How then were they revealed to the ages? A star shone in the sky above all the stars; and its light was inexpressible, and its strangeness caused amazement; and all the rest of the constellations along with the sun and moon formed into a chorus around that star; but the star itself far outshone them all; and there was perplexity about the origin of this strange appearance which was so unlike them.
19:3 ὅθεν ἐλύετο πᾶσα μαγεία καὶ πᾶς δεσμὸς ἠφανίζετο κακίας· ἄγνοια καθῃρεῖτο, παλαιὰ βασιλεία διεφθείρετο θεοῦ ἀνθρωπίνως φανερουμένου εἰς καινότητα ἀϊδίου ζωῆς· ἀρχὴν δὲ ἐλάμβανεν τὸ παρὰ θεῷ ἀπηρτισμένον. ἔνθεν τὰ πάντα συνεκινεῖτο διὰ τὸ μελετᾶσθαι θανάτου κατάλυσιν. From which all magic and every spell was dissolved, the ignorance of wickedness vanished away, the ancient kingdom was pulled down, when God appeared in the form of man unto newness of eternal life; and what had been prepared in the counsels of God began to take effect. From here all things were set in motion , because the abolishing of death was being practised.

Chapter 20

20:1 Ἐάν με καταξιώσῃ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν τῇ προσευχῇ ὑμῶν καὶ θέλημα , ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλιδίῳ, μέλλω γράφειν ὑμῖν, προσδηλώσω ὑμῖν, ἧς ἠρξάμην οἰκονομίας εἰς τὸν καινὸν ἄνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐν τῇ αὐτοῦ πίστει καὶ ἐν τῇ αὐτοῦ ἀγάπῃ, ἐν πάθει αὐτοῦ καὶ ἀναστάσει· If, through your prayer, Jesus Christ should count me worthy, and if it should be his will, in my second letter, which I intend to write to you, I will explain further to you which I began outlining about the new man, Jesus Christ, in His faith and in His love, in His suffering and resurrection;
20:2 μάλιστα ἐὰν κύριός μοι ἀποκαλύψῃ, ὅτι οἱ κατ᾿ ἄνδρα κοινῇ πάντες ἐν χάριτι ἐξ ὀνόματος συνέρχεσθε ἐν μιᾷ πίστει καὶ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, τῷ κατὰ σάρκα ἐκ γένους Δαυίδ, τῷ υἱῷ ἀνθρώπου καὶ υἱῷ θεοῦ, εἰς τὸ ὑπακούειν ὑμᾶς τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ ἀπερισπάστῳ διανοίᾳ, ἕνα ἄρτον κλῶντες, ὅς ἐστιν φάρμακον ἀθανασίας, ἀντίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεῖν, ἀλλὰ ζῆν ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ διὰ παντός.[4] especially if the Lord reveals anything to me. All of you in common, man by man together, in grace, by name, in one faith, and in one Jesus Christ, who according to the flesh was of David's race, who is Son of Man and Son of God, so that you may obey the bishop and presbytery without distraction of mind; breaking one bread, which is the medicine of immortality and the antidote that we take in order not to die but to live forever in Jesus Christ.

Chapter 21

21:1 Ἀντίψυχον ὑμῶν ἐγὼ καὶ ὧν ἐπέμψατε εἰς θεοῦ τιμὴν εἰς Σμύρναν, ὅθεν καὶ γράφω ὑμῖν, εὐχαριστῶν τῷ κυρίῳ, ἀγαπῶν Πολύκαρπον ὡς καὶ ὑμᾶς· μνημονεύετέ μου, ὡς καὶ ὑμῶν Ἰησοῦς Χριστός. I am devoted to you and to those whom for the honour of God you sent to Smyrna; from where I am writing to you with thanksgiving to the Lord, and love for Polycarp as I have for you also. Remember me, even as Jesus Christ remembers you.
21:2 προσεύχεσθε ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Συρίᾳ, ὅθεν δεδεμένος εἰς Ῥώμην ἀπάγομαι, ἔσχατος ὢν τῶν ἐκεῖ πιστῶν, ὥσπερ ἠξιώθην εἰς τιμὴν θεοῦ εὑρεθῆναι. ἔρρωσθε ἐν θεῷ πατρὶ καὶ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, τῇ κοινῇ ἐλπίδι ἡμῶν. Pray for the church which is in Syria, from which I am being led tied up to Rome; I who am the very last of the faithful there; just as I was counted worthy to be found unto the honour of God. Farewell in God the Father and in Jesus Christ our common hope.

[1] Note: διὰ πάντος = all the time, always.

[2] Note: διὰ πάντος = all the time, always.

[3] ἐπὶ τὸ αὐτό = at same place/time; in common, together.

[4] Note: διὰ πάντος = all the time, always.